กิจกรรมวิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”

รางวัลและของสมนาคุณ

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอ้อ : 053-111818, 064-0053456

คุณปฐวี: 080-1353057

E-mail : thaifal.fal@gmail.com

ร่วมดูแลสุขภาพ ร่วมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ร่วมพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงเรียนในกลุ่มทวิ/พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน เพื่อเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร"
Design by AP MEDIA SOLUTION